Sidst opdateret:
24/03 2013 10:44:51

Frivilligcentre

 

Frivilligcentre i Vejle Kommune:

 

Frivilligcenter Børkop
Englystparken 15, 7080 Børkop. 
Åbningstid tirsdag og torsdag

kl. 13.00 – 16.00
Tlf. 2292 1941.

E-mail:
borkop@frivejle.dk

Hjemmeside: www.frivejle.dk/borkop

 

Frivilligcenter Give
Parkvej 10, 7323 Give.
Åbningstid onsdag

kl. 15.30 - 17.30
Tlf. 4163 1160.

E-mail:
give@frivejle.dk

Hjemmeside:

www.frivejle.dk/give

 

 

 

Frivilligcenter Egtved
Kirkevej 23, 6040 Egtved.
Åbningstid torsdag

kl. 10.00 – 12.00 eller efter aftale.
Tlf. 5048 5290.
E-mail:
egtved@frivejle.dk

Hjemmeside: www.frivejle.dk/egtved

 

 

Frivilligcenter Jelling
Ringvejen 1, 7300 Jelling.
Åbningstid torsdag

kl. 15.30 - 17.30
Tlf. 2117 5451.
E-mail: jelling@frivejle.dk

Hjemmeside: www.frivejle.dk/jelling

 

 

Frivilligcenter Vejle
Borgvold 12 b 7100 Vejle. 
Åbningstid mandag. - torsdag.

kl. 9.00 – 17.00,  fredag kl. 9.00 - 13.00
Tlf. 7572 4644.
E-mail: Vejle@frivejle.dk
Hjemmeside:

www.frivejle.dk/vejle

 

 

 

 

Retningslinier for Fælles Forum

 

Senest revideret og godkendt i Fælles Forum d. 6. december, 2010.

 

 

 

Baggrund for oprettelse af Fælles Forum.

 

Fem Frivilligcentre i Vejle kommune.

For at støtte og fremme det frivillige sociale arbejde i Vejle kommune er der etableret frivilligcentre i Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle. Frivilligcenter Vejle er bemandet med lønnede og frivillige, mens de øvrige frivilligcentre udelukkende har tilknyttet frivillige.

 

Alle fem frivilligcentre er medlem af landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp (FriSe), har tilsluttet sig mindstegrundlaget og fået adgang til anvendelse af det fælles logo.

 

 

Frivilligcenter Vejle.

Frivilligcenter Vejle er organiseret som en medlemsbaseret forening med en valgt bestyrelse.

 

 

Frivilligcentrene Børkop, Egtved, Give og Jelling.

Disse frivilligcentre er organiseret som selvstyrende grupper, der ledes af hver sin valgte styregruppe.

 

 

Frivilligcentrenes økonomi.

Vejle Kommune giver hvert år et driftstilskud til at opretholde frivilligcentrene på et rimeligt niveau.

Hvert frivilligcenter udarbejder årligt et budget, der danner grundlag for næste års regnskab og ansøgning om tilskud fra Vejle Kommune

Hvert frivilligcenter afleverer kvartalsvis regnskab og bilag til Frivilligcenter Vejles kasserer, der fører det samlede regnskab.

Regnskabet føres i overensstemmelse med kommunens krav.

 

 

 

Fælles Forum.

 

Fælles Forum består af styregrupperne i frivilligcentrene i Børkop, Egtved, Give og Jelling samt bestyrelsen for frivilligcentret i Vejle.

Den daglige leder af frivilligcentret i Vejle er fast tilknyttet Fælles Forum.

 

 

Fælles Forums formål.

At udveksle oplevelser og erfaringer og fremme samarbejdet indbyrdes og med Vejle Kommune.

At fremme frivilligcentrenes synlighed.

At koordinere initiativer i frivilligcentrene.

 

 

Fælles Forums møder.

Fælles Forum afholder fire møder årligt. På kalenderårets sidste møde fastlægges tid og sted for det kommende års møder.

 

Det mødeansvarlige frivilligcenter udsender mødeindkaldelse 4 uger forud for næste møde. De øvrige frivilligcentre kan indsende forslag til dagsorden, som udsendes 2 uger før mødet.

 

Mødet ledes af det mødeansvarlige frivilligcenter.

Der udpeges en fast referent.

Referat udsendes senest 2 uger efter mødet.

 

Mødeudgifter afholdes af det mødeansvarlige frivilligcenter, bortset fra kørselsudgifter, der afholdes af det enkelte frivilligcenter.

 

 

Fælles Forums beslutningsprocedure.

Alle beslutninger skal i videst muligt omfang træffes i enighed. Er dette ikke muligt træffes beslutninger med almindeligt flertal.

Ved afstemning har hvert frivilligcenter én stemme.

Ved stemmelighed trækkes forslaget tilbage.

 

 

Fælles Forums udvalg.

Der kan nedsættes ad-hoc udvalg i til at arbejde med bestemte opgaver.